169u福利盒子

169u福利盒子

熟地八两山茱肉四两山药四两茯苓三两丹皮三两泽泻三两附子一两肉桂附桂八味为治命肾虚寒之正药,亦导龙归海之妙法。凡浊下不禁,牵丝者,责之精浊,肾家之病也。

有人参、甘草,则可以益气柔筋。故于拙刻《医醇剩义》中先标一“醇”字,此非不求有功,但求无过之谓。

 有声之谓呕,有物之谓吐。此则兼五脏六腑而调之,五脏之精实,六腑之气和,夫然后可以媾精而宜子矣!非得《内经》之旨者,不能识此。

疸分五证,始于仲景之《金匮要略》,此先圣示人以博也。 每服五丸至七丸,空心诸腹胀大,痞塞不通,大便虚秘,此方主之。

许学士加人参者,亦谓人参能宁心尔。悲夫!未闻道者也。

 鸣鹤曰∶风毒上攻,若刺头出少血,即愈矣。《医说》云∶白石董守约,苦香港脚攻注,或告之槌数螺,敷两股上,便觉冷气趋下至足而安。

Leave a Reply